Cuộc vận động này xong.Đồng hành cùng Rajendra – yêu cầu hành động với amiăng trắng ngay hôm nay


Rajendra Pevakar là nạn nhân của ngành công nghiệp chết người toàn cầu amiăng. Cha ông đã làm việc cho một nhà máy amiăng. Kết quả là, cả ông và mẹ ông đều mắc bệnh liên quan đến amiăng do phơi nhiễm thứ cấp. Rajendra sẽ phát biểu thay mặt cho 107.000 người chết hàng năm vì các bệnh liên quan đến amiăng. Tháng 5 này, hội nghị công ước Rotterdam sẽ diễn ra tại Geneva và Rajendra sẽ phải đối mặt với những đại diện đến từ những quốc gia đang ngăn chặn việc đưa amiăng vào danh sách những chất hóa học nguy hại.

Trong mười năm qua amiăng trắng đã được đề xuất đưa vào Công ước Rotterdam nhằm hạn chế mục đích thương mại của nó. Nhưng nó bị chặn lại bởi một số ít quốc gia thu lợi nhuận trực tiếp từ việc xuất khẩu amiăng. Điều này phải được chấm dứt. Để khắc phục vấn đề này, một nhóm 12 nước Châu Phi đã đề xuất sửa đổi hệ thống bỏ phiếu. Bản sửa đổi yêu cầu phương pháp 75% đa số phiếu khi mà phương pháp bỏ phiếu đồng thuận là không thể. Điều này sẽ cho phép các hóa chất nguy hiểm đang bị phủ quyết sẽ được liệt kê vào Công ước. Việc sửa đổi sẽ làm quá trình bỏ phiếu phù hợp hơn với các công ước như Công ước Basel và Công ước Stockholm.

Công đoàn và Mạng lưới cấm amiăng toàn cầu đứng về phía Rajendra. Chúng tôi kêu gọi các đại biểu thực hiện hai hành động tại Geneva. Thứ nhất, các đại biểu phải ủng hộ việc sửa đổi hệ thống bầu cử. Thứ hai, các đại biểu phải ủng hộ việc đưa amiăng trắng (chrysotile) – một bước quan trọng để hạn chế việc buôn bán amiăng.
Thư của bạn sẽ dược gửi dến địa chỉ email này:
Franz.Perrez@bafu.admin.ch, juergen.helbig@ec.europa.eu, ptccb@guyana.net.gy, silvija.kalnins@varam.gov.lv, hematyar22@gmail.com, caroltheka@yahoo.com