Táto kampaň už skončila.Stojíme za Rajendrom - požadujeme okamžitý zákaz bieleho azbestu - chryzotilu

V spolupráci s organizáciou Union Aid Abroad APHEDA, austrálskym odborovým hnutím za celosvetovú spravodlivosť.

Rajendra Pevekar je obeťou smrtiaceho svetového odvetvia azbestu. Jeho otec pracoval v spoločnosti ťažiacej azbest. Pevekar a jeho matka teraz trpia ochorením spôsobeným pasívnym vystavením azbestu. Rajendra v máji na zasadnutí krajín Rotterdamského dohovoru, ktoré sa bude konať v Ženeve, vystúpi s prejavom v mene 107 000 ľudí, ktorí každý rok zomrú na choroby spôsobené azbestom, a osloví predstaviteľov z krajín, ktoré bránia zaradeniu azbestu na zoznam nebezpečných chemických látok.

Posledných desať rokov sa odporúča, aby sa biely azbest (chryzotil) zaradil do zoznamu látok Rotterdamského dohovoru, ktorým sa zavádzajú obmedzenia na obchodovanie s ním. Niekoľko krajín, ktoré majú z vývozu chryzotilu priamy zisk, však jeho zaradenie do zoznamu blokuje. To musí prestať. V záujme prekonania tohto problému navrhla skupina dvanástich afrických krajín zmenu hlasovacieho systému. Touto zmenou sa požaduje schválenie trojštvrtinovou väčšinou v prípadoch, keď nie je možný konsenzus. Vďaka tomu bude možné do zoznamu zaraďovať nebezpečné chemické látky, ktorých zaradenie sa teraz vetuje. Zmenou sa hlasovanie zosúladí s inými dohovormi, ako je Bazilejský a Štokholmský dohovor.

Odborové zväzy a združenia bojujúce za zákaz azbestu z celého sveta stoja za Rajendrom. Vyzývame všetkých delegátov, aby v Ženeve podnikli dva kroky. Po prvé, delegáti musia podpori zmenu hlasovacieho systému. Po druhé, delegáti musia podporiť zaradenie chryzotilu (bieleho azbestu) do zoznamu látok Rotterdamského dohovoru. To je dôležitý krok k obmedzeniu obchodovania s chryzotilom.
Vaša správa bude odoslaná na tieto e-mailové adresy:
Franz.Perrez@bafu.admin.ch, juergen.helbig@ec.europa.eu, ptccb@guyana.net.gy, silvija.kalnins@varam.gov.lv, hematyar22@gmail.com, caroltheka@yahoo.com