Sarado na ang kampanyang ito.Australia: Exxon Mobil – panahon na para sa isang makatarungang kasunduan para sa iyong mga manggagawa


In partnership with Building and Woodworkers International (BWI), which groups together around 334 trade unions representing around 12 million members in 130 countries, and the Australian Council of Trade Unions (ACTU), the peak union body representing almost 2 million Australian workers and their families.

Noong nakaraang taon, ang mga manggagawa sa pagpapanatili ng mga pasilidad sa onshore at offshore sa Exxon Mobil sa Australia ay nakatanggap ng isang nakakagulat na balita na ang kanilang employer, contractor ng maintenance ng UGL, ay sinisisante ang buong workforce. Sinabi sa kanila na maaari nilang panatilihin ang kanilang mga trabaho kung sila ay lalagda sa isang bagong kasunduan na puputulin ang sahod ng 15-30% at iba pang mga karapatan, at pinilit ang mga ito sa bagong fly-in, fly-out rosters na nagwasak sa kanila mula sa kanilang mga pamilya. Ang mga manggagawang ito ngayon ay nasa welga para sa isang kahanga-hanga na 350 araw, nilalabanan ang Esso at UGL mula sa pagsasamantala ng mga ligal na mga butas na nagpapahina sa mga pangunahing karapatan ng mga manggagawa.
Ipapadala ang mensahe mo sa mga sumusunod na email addresses:
darren.w.woods@exxonmobil.com