Sarado na ang kampanyang ito.Fiji: Tapusin ang lockout sa Nadi Airport

In partnership with the International Transport Workers Federation, a global federation of 690 unions representing over 4.5 million transport workers in 153 countries .

Ang Air Terminal Services (ATS) ay nagbibigay ng ground handling sa Nadi International Airport at gumagamit ng 250 manggagawa. Kabilang dito ang paghawak ng bagahe, pag-check in, engineering at pagsilbi para sa lahat ng mga airline. Ang mga manggagawa ay kasapi ng Federated Airline Staff Association (FASA). Matapos bumalik ang mga manggagawa mula sa isang pulong ng shareholders noong Disyembre 16, sila ay ni-lockedout.
Ang mga manggagawa ay mayroong 49% na shareholding sa Air Terminal Services at ang 51% ay sa pag-aari ng Fijian Government. Ang unyon at ang mga miyembro nito ay tina-target dahil naitaguyod nila ang mga isyu tungkol sa mababang uri ng pamamahala ng kumpanya ng kasalukuyang Chief Executive Officer. Kabilang dito ang hindi pagtanggap ng anumang pagtaas ng suweldo sa loob ng 11 taon at pagkabigong matugunan at malutas ang mga natitirang karaingan sa lugar ng trabaho.
Ipapadala ang mensahe mo sa mga sumusunod na email addresses:
pmsoffice@connect.com.fj, pspmoffice1@connect.com.fj, pmo_privateoffice@govnet.gov.fj, clientservices2@govnet.gov.fj